всичко е 6
Избери кой филм да гледаш в понеделник
всичко е 6
Избери кой филм да гледаш в понеделник

Правила

ПРАВИЛА за участие в игра с наименование „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”

Игра с наименование „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК“, свързана с поддържаните от „Нова Броудкастинг Груп” АД сайт https://greatmonday.bg и Facebook страница на ТВ програмата „KINO NOVA” - https://www.facebook.com/kinonova

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
25.06.2018 – 03.09.2018

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629

НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

„Нова Броудкастинг Груп” АД

ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

На уебсайта – https://greatmonday.bg и на Facebook страницата на KINO NOVA – https://facebook.com/kinonova

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

- 6 бр. големи награди – режисьорски столове

- 20 бр. седмични награди – брандирани тениски

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:

Участниците следва да гласуват за един от селекция от шест филма:

Наградата „Режисьорски стол” ще спечелят 6 от участниците в играта, избрани чрез жребий измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували най-малко шест седмици по време на кампанията в периода 25 юни 2018 г. – 03 септември 2018 г. от един и същ потребителски профил.

Наградата „Брандиран подарък” се избира при провеждане на жребий измежду всички гласували в уебсайта на седмична база.

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Провеждането и участието в играта „Великият понеделник” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.

3. За участие в Играта участникът използва своя личен Facebook профил или регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg;

4. Участието се извършва посредством гласуване за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник”.

4.1. Гласуването за филм във „Великият понеделник” се провежда на седмична база;

4.2. Новите предложения за филми се обявяват всеки понеделник, в 21.00 часа на Facebook страницата на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova;

4.3. Предложенията са активни до неделя, 24.00 часа;

4.4. Филмът, събрал най-много гласове във „Великият понеделник”, се обявява на Facebook страница на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova, всеки понеделник, в 21.00 часа.

5. Участието в Играта е безплатно. Всеки участник има право да гласува за филм само веднъж седмично.

6. За участие в Играта е необходимо потребител с потребителско име във Facebook.com, отговарящо на неговата реална самоличност и съвпадащо с неговите имена по личен документ, да посети Facebook страницата на KINO NOVA, както и специално създадения микро сайт, където всяка седмица може да гласува за филм във “Великият понеделник”.

- На седмична база чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират по двама победители сред всички участвали, които ще спечелят награда -тениска.

- В края на кампанията чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират шестима победители измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували поне в шест седмици по време на кампанията в периода 25 юни 2018 г. – 03 септември 2018 г. от един и същ потребителски профил.

7. За участие в играта потребителите трябва да имат активен, реален личен профил във Facebook или и-мейл адрес и да са на възраст над 18 години.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта се провежда в периода 25 юни 2018 г. – 3 септември 2018 г., като участниците имат право чрез един и същ потребителски профил във Facebook или и-мейл адрес да гласуват за филм във „Великият понеделник”. Играта приключва в 24:00 часа на последния ден от периода. Организаторът е задължен да обявява седмичния победител всяка седмица на Facebook страницата на KINO NOVA https://www.facebook.com/kinonova.

УЧАСТИЕ

Участието в Играта е безплатно.

За участие в Играта е необходимо потребител, навършил 18 години, с потребителско име в facebook.com, отговарящо на неговата реална самоличност и съвпадащо с неговите имена по личен документ, или и-мейл адрес, да посети специално изграденият микро сайт – https://greatmonday.bg, където всяка седмица ще може да гласува за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник”. На седмична база ще се избират по двама победители сред всички участвали, които ще печелят брандиран подарък от KINO NOVA. В края на кампанията чрез жребий се избират шестима победители измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували в поне шест седмици по време на кампанията в периода 25 юни 2018 г. – 3 септември 2018 г. от един и същ потребителски профил.

С гласуването за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник” в периода 25 юни 2018 г. – 3 септември 2018 г. се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Правила за уюастие ш Играта и официалните правила на Facebook страницата, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните, видими от неговия личен профил във Facebook и данните за участие: име, фамилия и електронен адрес /e-mail/.

Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”

I. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в играта „Великият понеделник“, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е играта „Великият понеделник“, която се провежда на уебсайта https://greatmonday.bg и Facebook страницата на KINO NOVA https://facebook.com/kinonova за периода от 25 юни 2018 г. – 3 септември 2018 г.

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се регистрира за участие с реален потребителски Facebook профил или имейл адрес на страницата https://greatmonday.bg

Чл. 3. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, с гласуването за филм в Играта.

Чл. 5. За да участва, Участникът трябва да гласува за филм във „Великият понеделник”, част от ТВ кампанията „Великият понеделник“ по ТВ програма KINO NOVA на сайта на „Великият понеделник“: https://greatmonday.bg, в периода 25 юни 2018 г. – 3 септември 2018 г.

Чл. 6. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл. 7. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта https://greatmonday.bg

/5/ Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл. 8. Наградените Участници носят лична отговорност за деклариране на спечелените от тях награди и съответно заплащане на данък, в случай че такъв е дължим съгласно българското законодателство.

Чл. 9. Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

Чл. 10. Спечелилите участници следва да се свържат с Организатора с лично съобщение във Facebook, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата в срок от 7 дни от обявяването на имената им. В случай че спечелилите Участници не се свържат с Организатора в предоставения им за това срок от 7 дни, наградите се дават на следващите Участници, изтеглени чрез жребий.

Чл. 11. Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл и телефонен номер, а ако бъдат избрани за победители следва да посочат и адрес, на който да получат наградата си.

Чл. 12. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни.

Чл. 13. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Чл. 14. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл. 15. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

Чл. 16. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Чл. 17. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл. 18. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

Чл. 19. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл. 20. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 21. Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Чл. 22. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл. 23. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

II. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Чл. 24. Участието в играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори, а именно - име, и-мейл, пол, възраст, местоживеене

Чл. 25. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които предоставил в профила си във Facebook при гласуването, като за него се събират и следната категория данни, касаещи пол, възраст, местоживеене, за повече информация посредством използването на платформата на Google Analytics.

/2/ Google Analytics 360 и Google Analytics са:

Водещ инструмент за събиране на информация за Вашето поведение, за целите на измерването на нашите web сайтове. Смятаме използването му за наш легитимен интерес, с изключение на описаните по-долу казуси.

Правилата за поверителност и условията на Google, включително и Google Analytics, може да намерите тук: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg

Ако искате да забраните на Google Analytics да следи поведението Ви, може да използват следния инструмент предоставен от доставчика: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;

/2/ Участникът доброволно предоставя на Организатора на играта личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в играта.

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на играта и раздаване на предвидените в играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора най-късно на 04.11. 2018.

Чл. 26. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл. 27. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани на интернет страницата https://greatmonday.bg, както и на Facebook страницата на KINO NOVA https://facebook.com/kinonova всяка седмица в деня след приключване на седмичното гласуване и в края на кампанията на 3 септември 2018 г., с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена.

Чл. 28. „Нова Броудкастинг Груп” АД обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. „Нова Броудкастинг Груп” АД се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители/ партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Нова Броудкастинг Груп” АД – в съответствие с изискванията за поверителност и сигурност на събраните лични данни.

Чл. 29. Участниците в играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, правото да искат ограничаване на обработването, правото да направи възражение срещу обработването и право на преносимост при следните условия:

Чл. 30. Правото на достъп включва правото на участника да получи от Организатора на Играта потвърждение дали се обработват негови лични данни и при положителен отговор да има достъп до информация, която включва: цели на обработването, категория на обработваните данни, получатели на и обработващи данните, предвидения срок за съхранение. Достъп до информация се дава на участник, който е поискал това и е доказал идентичността си с други средства, освен посочените в настоящите ОУ и предвидените в Раздел 2 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

Чл. 31. Участниците имат право да искат коригиране на неточните лични данни с отправено искане до Организатора, което коригиране същият следва да извърши без ненужно забавяне.

Чл. 32. Участниците имат право да поискат изтриване „право да бъдеш забравен“ преди посочения срок в чл. 9, като администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне данните, които са предоставени от това лице при наличието на предпоставките на чл. 17 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

Чл. 33. Уастниците имат право да изискат ограничаване на обработването на личните им данни при оспорване на точността им, когато обработването е неправомерно, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Чл. 34. За Участниците в Играта съществува право на преносимост на предоставените данни до друг администратор, освен Организатора, когато искането е технически осъществимо.

Чл. 35. Участниците имат възможност да оттеглят съгласието си за обработване на предоставените от тях данни в срока, определен в чл. 9, ал.3 ОУ.

Чл. 36. „Нова Броудкастинг Груп” АД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на организиране на Играта- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 37. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то „Нова Броудкастинг Груп” АД взема съответните специални мерки за защита на данните.

Чл. 38. „Нова Броудкастинг Груп” АД няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на играта (идентифициране на участниците в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези. “Нова Броудкастинг Груп“ АД има право на база събраните данни от участниците да извършва свои статистически проучвания за целите на подготвяните от дружество кампании, които ще се базират на данни, които няма пряко да идентифицират лицата, участващи в Играта.

Чл. 39. За целите на организиране и провеждане на играта, „Нова Броудкастинг Груп” АД декларира, че в качеството си на администратор на лични данни, е възложил обработване на личните данни на спечелилите участници на следните трети лица за долупосочените цели:

„ОНЛАЙМ“ ООД, ЕИК 201821532 – с цел изпълнение на договорни отношения.

Както и че за целите на играта „Нова Броудкастинг Груп” АД обменя лични данни с/чрез Facebook, по отношение на потребителите, които се регистрират за участие в играта посредством профила си във Facebook.

Чл. 40. „Нова Броудкастинг Груп” АД се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

III. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Чл. 41. За да направим посещенията Ви на страницата „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК” възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск.

В сайта се използват следните „бисквитки“:

Име: ci_session

Предназначение: system cookies

Име: accepted

Предназначение: system cookies

Име: welcome

Предназначение: system cookies

Чл. 42. Описание и употреба: Сесийните бисквитки не събират информация за компютъра и потребителя. Те идентифицират сесията без персонално да разпознават потребителя.

Място на съхранение: локално при потребител

Валидност: 1 година